Välkommen till Team Familjehem Småland!

Team Familjehem Småland erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar samt sociala konsulttjänster. Vi arbetar bland annat med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem samt jourhem med utgångspunkt från socialstyrelsens riktlinjer. 
Alla barn har rätt till en bra uppväxt i en trygg familjesituation.

Våra intentioner är att tillgodose barnets/ungdomens behov och att ge rätt förutsättningar för att kunna utvecklas och växa upp under goda omständigheter i bra och trygga familjer. 


Team Familjehem Småland arbetar bland annat på uppdrag av socialtjänsten och de familjehem vi rekryterar är noga utvalda och utredda för att kunna matcha det enskilda barnet/ungdomens behov. Samarbetet mellan familjehem, socialsekreterare och konsulent ger den konsulentstödda familjehemsvården en unik karaktär.