Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för all behandling av personuppgifter hos Team Familjehem Småland. Med behandling avses bland annat insamling, lagring, överföring m.m. Team Familjehem Småland följer gällande personuppgiftslagstiftning.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Alla som arbetar hos Team Familjehem Småland är införstådda med och följer denna policy. Team Familjehem Småland arbetar kontinuerligt för att öka medarbetarnas medvetenhet om behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Team Familjehem Småland är transparent med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

Team Familjehem Småland behandlar följande personuppgifter:

  • Namn, kontaktuppgifter, personnummer, till kontaktpersoner på familjehem, jourhem, och stödfamiljer. Vid utredning inför placering hämtar Team Familjehem Småland in utdrag ur brotts- och misstankeregister, utdrag från Försäkringskassan, Kronofogden och socialtjänsten samt referenser från tidigare uppdrag.
  • Namn och personnummer på barn och ungdomar som placerats i familjehem.
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till vårdnadshavare och anhöriga till barn som placerats i familjehem.
  • Namn och kontaktuppgifter till pågående och tidigare affärskontakter samt handläggare
    inom socialtjänsten.

Ändamålen med behandlingen

Team Familjehem Småland behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

  • Ingå och upprätthålla avtalsrelationer med affärspartners och uppdragsgivareTeam Familjehem Småland behandlar personuppgifter för kontaktpersoner hos avtalsparter i samband med förberedelse för avtal (potentiella leverantörer, uppdragsgivare eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare leverantörer, uppdragsgivare eller samarbetspartners).Personuppgifter om kontaktpersoner behandlas för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av Team Familjehem Smålands legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer, fullgöra avtal och för att kommunicera med den registrerade kontaktpersonen. Team Familjehem Småland bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas endast så länge som den registrerade är en kontaktperson till Team Familjehem Småland.
  • Förmedling, utredning och utbildning familjehem och jourhemTeam Familjehem Småland behandlar personuppgifter för att utföra konsulentverksamhet inom familjehemsvård. Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag att förmedla kontakter mellan en placerande kommun och familjehem. Vi behandlar också personuppgifter för vi ska kunna ge stöd, råd och utbildning åt familjehem. Vi har exempelvis en rättslig skyldighet att dokumentera alla åtgärder vi vidtar i enskilda ärenden och händelsen som är av betydelse.

Gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast längre än det är absolut nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar därför personuppgifter löpande när uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de har samlats in för.

Överlämning av personuppgifter

Team Familjehem Småland tar hjälp av andra företag, så kallade personuppgiftsbiträden, för viss behandling av personuppgifter. Med dessa företag har Team Familjehem Småland skriftliga avtal som säkerställer att alla personuppgifter behandlas i enlighet med våra instruktioner och enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Team Familjehem Småland för inte över några personuppgifter till tredje land.

Rättigheter

Du kan höra av dig till Team Familjehem Småland för att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Team Familjehem Småland lämnar så snart det är möjligt och senast inom en månad det att du hörde av dig information om bland annat vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under vilken period uppgifterna kommer att behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats in, varför uppgifterna behandlas.

Du har rätt att begära att Team Familjehem Småland rättar eller raderar personuppgifter som är felaktiga eller behandlas i strid med gällande rätt. För att vi ska kunna säkerställa att en sådan begäran inte framställts av någon annan än dig är det viktigt att du hör av dig skriftligen och med bifogande av kopia på giltig ID-handling. Vi vill också att du undertecknar begäran.

Informationssäkerhet och åtgärder

Team Familjehem Småland vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.

Kontakta oss

Team Familjehem Småland ansvarar för att behandlingen av personuppgifter är laglig och korrekt.

Om du har några frågor, synpunkter och klagomål rörande Team Familjehem Smålands hantering av personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss per mail till christina@familjehemsmaland.se, eller per ordinarie post: Box 125, 391 21 Kalmar.

Om du anser att vi bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du också möjlighet att vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.