Kvalitet hos Team Familjehem Småland

Team Familjehem Småland är ett företag med kvalitet som ledstjärna. För oss är det viktigt att vi kan garantera en mycket god kvalité i alla led i alla våra insatser. Vår målsättning är att alla våra kunder oavsett om det är individ eller kommun känner trygghet och förtroende för oss både under insats eller placering och efter avslut.

Team Familjehem Småland har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att bedriva verksamhet. Vi har upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Kvalitetssystemet är till för att granska, säkra och utveckla verksamheten ur så många synvinklar som möjligt.

Ledningssystemet syftar till att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Det möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten, enligt lagar och andra föreskrifter, kan förebyggas.

Ett ständigt förbättringsarbete görs genom att systematiskt dokumentera, analysera och förebygga avvikelser. Resultatet av analysen delas med alla medarbetare och leder till kunskap kring att förebygga avvikelser samt ligger till grund för revidering av riktlinjer och rutiner och andra förbättringsåtgärder.

Som stöd till verksamheten finns en kvalitetsavdelning som bl.a. uppdaterar ledningssystemet, analyserar inkomna avvikelser på en bolagsövergripande nivå, utreder Lex Sarah och årligen analyserar och återkopplar resultatet av egenkontrollen ur ett förbättringsperspektiv.